Lekarze 

lEKARZE

Do wykonywania zawodu lekarza w Szwecji niezbędne jest uzyskanie uznania prawa wykonywania zawodu zgodnie z aktualną dyrektywą UE (2005/36/EC). Odpowiedzialnym za to szwedzkim urzędem jest Socialstyrelsen (Urząd ds. opieki zdrowotnej i społecznej). W celu uzyskania szwedzkiego prawa wykonywania zawodu należy przesłać do Socialstyrelsen wymienione niżej dokumenty oraz dokonać opisanej niżej wpłaty. Akceptowane jest zarówno przesłanie dokumentów tradycyjną pocztą, jak i przesłanie skanów w formacie PDF przez e-mail.

1. Wypełniony formularz, link do formularza dostępnego na str. www Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/application-form-licence-educated-within-eu-eea.pdf

2. Kopia ważnego paszportu. Tłumaczenie nie jest wymagane.

3. Dokument poświadczający znajomość języka szwedzkiego.

4. Kopia dyplomu wraz z tłumaczeniem.

5. Dokument informujący o zmianie nazwiska wraz z tłumaczeniem (jeśli dotyczy).

6. Kopia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem.

7. Certyfikat poświadczający, że aplikujący jest uprawniony do wykonywania zawodu bez ograniczeń – zaświadczenie o postawie etycznej (wydawane przez izbę lekarską). Dokument musi zawierać nazwisko, datę urodzenia, datę uzyskania dyplomu i być wydany nie dalej niż trzy miesiące wcześniej.

8. Zaświadczenie o kwalifikacjach odpowiadających dyrektywie 2005/36/WE, wydane przez izbę lekarską. Dokument musi zawierać nazwisko, datę urodzenia, datę uzyskania dyplomu. Należy przesłać poświadczoną kopię wraz z tłumaczeniem.

Dokument musi poświadczać, że kwalifikacje odpowiadają jednemu z następujących artykułów dyrektywy: 23, 24 (dotyczy osób kształconych w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym).

9. Opłata w wysokości 2300 SEK. IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Należy dodać informację na temat daty urodzenia (w formacie RRRRMMDD) oraz nazwisko (w formacie ImięNazwisko).

Należy pamiętać, że wszystkie kopie i tłumaczenia muszą być poświadczone (np. notarialnie – czyli kserokopia zrobiona u notariusza i podbita za zgodność z oryginałem). Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na angielski lub szwedzki. Dokumenty wydane w jęz. angielskim, szwedzkim, norweskim lub duńskim nie muszą być tłumaczone.

Wszystkie informacje są dostępne w jęz. angielskim na stronie internetowej Socialstyrelsen.

 

Informacje dla osób kształconych poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Jeżeli osoba posiada prawo wykonywania zawodu w kraju UE lub EOG i pracowała tam trzy lata, może aplikować tak jak obywatele UE/EOG, dodatkowo musi jednak przesłać:

- dokument poświadczający kwalifikację/uznanie wykształcenia

- dokument poświadczający, że osoba pracowała co najmniej trzy lata w danym kraju i spełnia wymogi art. 3.3 dyrektywy

- dokument wydany przez uczelnię, opisujący kształcenie, jego treść i długość

Jeżeli osoba posiada prawo wykonywania zawodu w jednym z państw nordyckich nie jest wymagane poświadczenie trzyletniej pracy w tym kraju.

Wszystkie informacje są dostępne w jęz. angielskim na stronie internetowej Socialstyrelsen.

Powyższe informacje nie dotyczą osób kształconych poza UE/EOG i nie pracujących w tych krajach przez co najmniej trzy lata. Odpowiednie informacje dostępne są na stronie internetowej Socialstyrelsen.