Ochrona danych 

 • Wykorzystanie informacji

  Medena Rek Polska dziękuje za okazane zainteresowanie Ofertą zawartą na tej Stronie. Dostęp do niniejszej Strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom.
 • Prawa autorskie

  Wszelkie materiały (pliki, grafiki, teksty) zawarte na niniejszej Stronie podlegają ochronie praw autorskich i są własnością Medena Rek Polska lub ich autorów. Materiały te nie mogą być kopiowane, przetwarzane, publikowane, dystrybuowane lub udostępniane w żadnej innej formie bez zgody Medena Rek Polska lub innych podmiotów, którym przysługują prawa autorskie do Strony. Treści zawarte na tej Stronie nie mogą być umieszczane na żadnej innej stronie internetowej.
 • Brak gwarancji i odpowiedzialności

  Medena Rek Polska dba o najwyższą jakość swoich usług, jak również o rzetelność przedstawionej na niniejszej Stronie Oferty, niemniej jednak Medena Rek Polska zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości, braki lub błędy treści tej Strony. Ponadto, informacje zawarte na niniejszej Stronie nie zawierają żadnej gwarancji ich kompletności, prawdziwości i aktualności. Treść Strony może ulec zmianie w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
  Medena Rek Polska nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe w związku z korzystaniem ze Strony, wykorzystywaniem treści zamieszczonych na Stronie lub innych stronach, do których zawiera ona odniesienia, w tym nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i inne awarie sytemu lub dostępu do informacji jak również za wirusy komputerowe.
  Medena Rek Polska ani żaden z podmiotów w jakikolwiek sposób z nią powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez korzystających ze Strony w związku z umieszczonymi na niej informacjami a treści zawarte na Stronie nie zawierają żadnych gwarancji zatrudnienia.
 • aDMINISTRATOR DANYCH, ZGODA NA PRZETWARZANIE, CELE, ODBIORCY, PRAWA

  Administratorem danych jest Medena Rek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Humańska 8, 00-789, o danych kontaktowych: medena@medena.com.pl, +48 22 11 00 003.

  W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane w następujących celach:

  1) realizacji trwających i/lub przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym kierowania do Pani/Pana uzupełniających zapytań, dotyczących istotnych z punktu widzenia rekrutacji zmian w Pani/Pana sytuacji zawodowej lub osobistej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)

  2) udziału w kursie językowym prowadzonym przez Medena Rek Polska Sp. z o.o. (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia).

  Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy zaangażowani w procesy rekrutacji i kursów językowych oraz potencjalni pracodawcy. Podanie danych osobowych dla celów wymienionych wyżej w punktach 1 i 2 jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania w pełni ze świadczonych przez Medena Rek Polska Sp. z o.o. usług, w tym do zawarcia umów związanych z uczestnictwem w kursie językowym. Dane osobowe zbierane w celu prowadzenia rekrutacji i kursu językowego przetwarzane będą do momentu finalizacji wszelkich procesów niezbędnych do przeprowadzenia całości procesu rekrutacji oraz kursu językowego, w oparciu o zgodę do momentu cofnięcia zgody; dane mogą być przetwarzane zarówno w trwających, jak i przyszłych czynnościach związanych z procesami rekrutacji i/lub kursów językowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żadania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, o której mowa powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez oświadczenie pisemne, elektroniczne, e-mail, sms, telefonicznie, osobiście.

  Dobrowolne przesłanie drogą mailową informacji, w tym danych osobowych, uznawane jest za „wyraźne działanie potwierdzające” zgodnie z Rozporządzeniem, i za zgodę na przetwarzanie danych.


   

 • Dane firmy

  Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NR KRS: 0000051964
  NIP: 586-20-25-785
  kapitał zakładowy 50000 PLN

02-826