Pielęgniarki i pielęgniarze 

pielęgniarki

Do wykonywania zawodu pielęgniarki w Szwecji niezbędne jest uzyskanie uznania prawa wykonywania zawodu zgodnie z aktualną dyrektywą UE (2005/36/EC). Odpowiedzialnym za to szwedzkim urzędem jest Socialstyrelsen (Urząd ds. opieki zdrowotnej i społecznej). Aplikować można poprzez tradycyjną pocztę lub online.

Wszystkie informacje są dostępne też w jęz. angielskim i szwedzkim na stronie Socialstyrelsen.

W celu uzyskania szwedzkiego prawa wykonywania zawodu należy przesłać do Socialstyrelsen wymienione niżej dokumenty oraz dokonać opisanej niżej wpłaty. Akceptowane jest zarówno przesłanie dokumentów tradycyjną pocztą, jak i aplikacja elektroniczna.

 

1. W przypadku poczty tradycyjnej: wypełniony formularz, link do formularza dostępnego na str. www Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/blankett/blankett-application-form-for-the-right-to-call-yourself-a-specialised-nurse-for-those-educated-within-the-eu-or-eea-outside-of-sweden.pdf

2. Kopia ważnego dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty). Tłumaczenie nie jest wymagane.

3. Dokument zaświadczający znajomość języka szwedzkiego.

4. Kopia dyplomu wraz z tłumaczeniem.

5. Kopia dokumentów ze szkoły/uczelni, opisujących odbyte kursy wraz z ich długością i zakresem

6. Dokument informujący o zmianie nazwiska wraz z tłumaczeniem (jeśli dotyczy).

7. Kopia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem.

8. Certyfikat poświadczający, że aplikujący jest uprawniony do wykonywania zawodu bez ograniczeń – zaświadczenie o postawie etycznej, wydawane przez Izbę Pielęgniarek i Położonych. Dokument musi zawierać nazwisko, datę urodzenia, datę uzyskania dyplomu i być wydany nie dalej niż trzy miesiące wcześniej. Należy przesłać poświadczoną kopię wraz z tłumaczeniem.

9. Zaświadczenie o kwalifikacjach odpowiadających dyrektywie 2005/36/WE, wydane przez Izbę Pięlęgniarek i Położnych. Dokument musi zawierać nazwisko, datę urodzenia, datę uzyskania dyplomu. Należy przesłać poświadczoną kopię wraz z tłumaczeniem. Dokument musi poświadczać, że kwalifikacje odpowiadają jednemu z następujących artykułów dyrektywy: 23, 31, 33, 33a. W przypadku niemożności uzyskania takiego zaświadczenia należy przedstawić dokument (poświadczona kopia i tłumaczenie) potwierdzający poziom kwalifikacji wg art. 11 dyrektywy; lub dokument ze szkoły/uczelni, opisujący odbyte kursy, ich zawartość i czas trwania.

10. Poświadczenie dokonania wpłaty. Opłata w wysokości 870 SEK (jeżeli opłata dokonywana jest w innej walucie, musi dokładnie odpowiadać 870 SEK). IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX. Przy dokonywaniu wpłaty należy dodać informację na temat daty urodzenia (w formacie RRRRMMDD) oraz nazwisko (w formacie ImięNazwisko).

Należy pamiętać, że wszystkie kopie i tłumaczenia muszą być poświadczone (np. notarialnie – czyli kserokopia zrobiona u notariusza i podbita za zgodność z oryginałem). Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na angielski lub szwedzki. Dokumenty wydane w jęz. angielskim, szwedzkim, norweskim lub duńskim nie muszą być tłumaczone.

W przypadku chęci ubiegania się jednocześnie o uznanie specjalizacji pielęgniarskiej należy dodać:

- poświadczenie dokonania wpłaty. Opłata 870 SEK za każdą specjalizację.

- poświadczona kopia i tłumaczenie dyplomu specjalizacji

- poświadczona kopia i tłumaczenie dokumentu stwierdzającego zgodność kształcenia z art. 11 dyrektywy 2005/36/WE

- poświadczone kopie i tłumaczenia dokumentów opisujących odbytych kursy specjalizacyjne wraz z ich długością

Wszystkie informacje są dostępne też w jęz. angielskim i szwedzkim na stronie Socialstyrelsen.