Lekarze 

lEKARZE

Do wykonywania zawodu lekarza w Szwecji niezbędne jest uzyskanie uznania prawa wykonywania zawodu zgodnie z aktualną dyrektywą UE (2005/36/EC). Odpowiedzialnym za to szwedzkim urzędem jest Socialstyrelsen (Urząd ds. opieki zdrowotnej i społecznej). Aplikować można poprzez tradycyjną pocztę lub online.

Wszystkie informacje są dostępne też w jęz. angielskim i szwedzkim na stronie Socialstyrelsen.

W celu uzyskania szwedzkiego prawa wykonywania zawodu należy przesłać do Socialstyrelsen wymienione niżej dokumenty oraz dokonać opisanej niżej wpłaty. Akceptowane jest zarówno przesłanie dokumentów tradycyjną pocztą, jak i aplikacja elektroniczna.

 

1. W przypadku poczty tradycyjnej: wypełniony formularz, link do formularza dostępnego na str. www Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/blankett/ansokan-om-legitimation-eu-ees-svenska-rutor-ifyllbar.pdf

lub w przypadku aplikacji online - formularz dostępny wraz z informacjami tutaj.

2. Kopia ważnego dokumentu tożsamości (paszport, dowód os.). Tłumaczenie nie jest wymagane.

3. Dokument poświadczający znajomość języka szwedzkiego (poziom egzaminu TISUS - C1) [po naszym kursie i egzaminie lekarze otrzymują certyfikat jęz. szwedzkiego C1 i medycznego szwedzkiego].

4. Kopia dyplomu wraz z tłumaczeniem.

5. Kopie i tłumaczenia dokumentów opisujących odbyte kursy wraz z ich długością i zakresem (suplement dyplomu)

6. Dokument informujący o zmianie nazwiska wraz z tłumaczeniem (jeśli dotyczy).

7. Kopia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem.

8. Certyfikat poświadczający, że aplikujący jest uprawniony do wykonywania zawodu bez ograniczeń – zaświadczenie o postawie etycznej (wydawane przez izbę lekarską). Dokument musi zawierać nazwisko, datę urodzenia, datę uzyskania dyplomu i być wydany nie dalej niż trzy miesiące wcześniej.

9. Zaświadczenie o kwalifikacjach odpowiadających dyrektywie 2005/36/WE, wydane przez izbę lekarską. Dokument musi zawierać nazwisko, datę urodzenia, datę uzyskania dyplomu. Należy przesłać poświadczoną kopię wraz z tłumaczeniem. Dokument musi poświadczać, że kwalifikacje odpowiadają jednemu z następujących artykułów dyrektywy: 23, 24 (dotyczy osób kształconych w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym).

10. Opłata w wysokości 870 SEK w przypadku ukończenia stażu poza Szwecją, lub 2900 SEK w przypadku ukończenia stażu w Szwecji. IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX. Należy dodać informację na temat daty urodzenia (w formacie RRRRMMDD) oraz nazwisko (w formacie ImięNazwisko).

 

Należy pamiętać, że wszystkie kopie i tłumaczenia muszą być poświadczone (np. notarialnie – czyli kserokopia zrobiona u notariusza i podbita za zgodność z oryginałem). Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na angielski lub szwedzki. Dokumenty wydane w jęz. angielskim, szwedzkim, norweskim lub duńskim nie muszą być tłumaczone.

Wszystkie informacje są dostępne w jęz. angielskim na stronie internetowej Socialstyrelsen.

Dla osób pragnących aplikować jednocześnie o uznanie tytułu specjalisty, wymagane są dodatkowo:

- dowód opłaty. Opłata 2 900 SEK za specjalizację.

- poświadczona kopia dyplomu specjalisty z tłumaczeniem

- poświadczona kopia (z tłumaczeniem) dokumentu poświadczającego zgodność z jednym z następujących artykułów dyrektywy UE (2005/36/EC): 23, 25, 27, 28. W przypadku braku takiej możliwości, należy przedstawić poświadczone kopie i tłumaczenia dokumentów z opisem kursów odbytych podczas specjalizacji, wraz z zakresem i długością

Informacje dla osób kształconych poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Jeżeli osoba posiada prawo wykonywania zawodu w kraju UE lub EOG i pracowała tam trzy lata, może aplikować tak jak obywatele UE/EOG, dodatkowo musi jednak przesłać:

- dokument poświadczający kwalifikację/uznanie wykształcenia

- dokument poświadczający, że osoba pracowała co najmniej trzy lata w danym kraju i spełnia wymogi art. 3.3 dyrektywy

- dokument wydany przez uczelnię, opisujący kształcenie, jego treść i długość

Jeżeli osoba posiada prawo wykonywania zawodu w jednym z państw nordyckich nie jest wymagane poświadczenie trzyletniej pracy w tym kraju.

Wszystkie informacje są dostępne w jęz. angielskim na stronie internetowej Socialstyrelsen.

Powyższe informacje nie dotyczą osób kształconych poza UE/EOG i nie pracujących w tych krajach przez co najmniej trzy lata. Odpowiednie informacje dostępne są na stronie internetowej Socialstyrelsen.