Pielęgniarki i pielęgniarze 

pielęgniarki

Do wykonywania zawodów pielęgniarki w Szwecji niezbędne jest uzyskanie uznania prawa wykonywania zawodu zgodnie z aktualną dyrektywą UE (2005/36/EC). Odpowiedzialnym za to szwedzkim urzędem jest Socialstyrelsen (Urząd ds. opieki zdrowotnej i społecznej). W celu uzyskania szwedzkiego prawa wykonywania zawodu należy przesłać do Socialstyrelsen wymienione niżej dokumenty oraz dokonać opisanej niżej wpłaty.

1. Wypełniony formularz, link do formularza dostępnego na str. www Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/application-form-licence-educated-within-eu-eea.pdf

2. Kopia ważnego paszportu. Tłumaczenie nie jest wymagane.

3. Dokument zaświadczający znajomość języka szwedzkiego.

4. Kopia dyplomu wraz z tłumaczeniem.

5. Dokument informujący o zmianie nazwiska wraz z tłumaczeniem (jeśli dotyczy).

6. Kopia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem.

7. Certyfikat poświadczający, że aplikujący jest uprawniony do wykonywania zawodu bez ograniczeń – zaświadczenie o postawie etycznej, wydawane przez Izbę Pielęgniarek i Położonych. Dokument musi zawierać nazwisko, datę urodzenia, datę uzyskania dyplomu i być wydany nie dalej niż trzy miesiące wcześniej. Należy przesłać poświadczoną kopię wraz z tłumaczeniem.

8. Zaświadczenie o kwalifikacjach odpowiadających dyrektywie 2005/36/WE, wydane przez Izbę Pięlęgniarek i Położnych. Dokument musi zawierać nazwisko, datę urodzenia, datę uzyskania dyplomu. Należy przesłać poświadczoną kopię wraz z tłumaczeniem.

Dokument musi poświadczać, że kwalifikacje odpowiadają jednemu z następujących artykułów dyrektywy: 23, 31, 33, 33a. W przypadku niemożności uzyskania takiego zaświadczenia należy przedstawić dokument (poświadczona kopia i tłumaczenie) potwierdzający poziom kwalifikacji wg art. 11 dyrektywy; lub dokument ze szkoły/uczelni, opisujący odbyte kursy, ich zawartość i czas trwania.

9. Poświadczenie dokonania wpłaty. Opłata w wysokości 700 SEK (jeżeli opłata dokonywana jest w innej walucie, musi dokładnie odpowiadać 700 SEK). IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Przy dokonywaniu wpłaty należy dodać informację na temat daty urodzenia (w formacie RRRRMMDD) oraz nazwisko (w formacie ImięNazwisko).

Należy pamiętać, że wszystkie kopie i tłumaczenia muszą być poświadczone (np. notarialnie – czyli kserokopia zrobiona u notariusza i podbita za zgodność z oryginałem). Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na angielski lub szwedzki. Dokumenty wydane w jęz. angielskim, szwedzkim, norweskim lub duńskim nie muszą być tłumaczone.

Wszystkie informacje są dostępne w jęz. angielskim na stronie internetowej Socialstyrelsen. Dostępna jest tam również możliwość aplikacji drogą elektroniczną.